บริษัท พงษ์เจริญคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 129 หมู่ที่ 5 ถนน ตะพานหิน-พิจิตร ตำบล ห้วยเกตุ อำเภอ ตะพานหิน พิจิตร 66110
ติดต่อ : 0-5666-2193