บริษัท พงษ์ภัณฑ์เฮ้าส์บ้านส้อง จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 2 . ตำบล เวียงสระ อำเภอ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
ติดต่อ : 0-7736-6722