บริษัท ตึกเหลืองค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 211 หมู่ที 4 ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบล ทุ่งโฮ้ง อำเภอ เมืองแพร่ แพร่ 54000
ติดต่อ : 0-5462-3403