บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขากาญจนบุรี)

สาขา

เลขที่ 111 หมู่ที่ 9 . ตำบล ปากแพรก อำเภอ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000